Formularz

Zgłoszeniowy

Cieszymy się, że chcesz być z nami!

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W JARMARKU
Stanowiący integralną część umowy uczestnictwa
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY.
1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad organizacji i uczestnictwa w wydarzeniu zwanego dalej
„Jarmarkiem”.
2. Organizatorem Jarmarku jest Paweł Orłowski, prowadzący działalność jako LOOKSTAR PAWEŁ ORŁOWSKI,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Niekłańska 35 lok. 1, NIP: 5842505192.
§ 2. ZASADY ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA I MOMENT ZAWARCIA UMOWY.
1. Celem zgłoszenia chęci uczestnictwa w Jarmarku oraz zawarcia umowy uczestnictwa, Wystawca obowiązany
jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora:
jarmarkowo.com. Lub podpisania umowy uczestnictwa wraz z regulaminem w formie papierowej.
2. Wysłanie zgłoszenia jest możliwe po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól w formularzu zgłoszeniowym
lub umowy oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści regulaminu uczestnictwa w Jarmarku.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego lub umowy uczestnictwa do Organizatora jest równoznaczne ze
złożeniem oferty zawarcia umowy uczestnictwa w Jarmarku – to jest woli Wystawcy zawarcia z Organizatorem
umowy uczestnictwa w Jarmarku na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz formularzu
zgłoszeniowym.
4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego lub umowy uczestnictwa wraz z regulaminem możliwe jest na 14 dni
przed rozpoczęciem jarmarku, po tej dacie Organizator dokona wyboru Wystawców spośród osób, które nadesłały
prawidłowo wypełnione zgłoszenia. Formularze zgłoszeniowe lub umowy uczestnictwa przesłane po dacie określonej
jako termin nadsyłania zgłoszeń będą rozpatrywane przez Organizatora tylko w razie posiadania wolnych miejsc
wystawienniczych.
5. Zawarcie umowy uczestnictwa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz formularzu
zgłoszeniowym następuje w momencie wyboru Wystawcy przez Organizatora – przyjęcie oferty i potwierdzenie
faktu zawarcia umowy następuje poprzez przesłanie przez Organizatora wiadomości elektronicznej na adres
poczty elektronicznej wskazany przez Wystawcę w formularzu zgłoszeniowym. Datą zawarcia umowy jest dzień
przesłania przez Organizatora wiadomości elektronicznej, o której mowa powyżej.
6. Fakt zawarcia umowy obliguję Wystawcę do wzięcia udziału w Jarmarku i uiszczenia wynagrodzenia
Organizatora w całości.
7. Wystawca ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Jarmarku i odwołania złożonej Organizatorowi oferty do
chwili przyjęcia oferty i potwierdzenia faktu zawarcia umowy przez Organizatora (przesłania Wystawcy wiadomości
elektronicznej, o której mowa w punkcie 5.) – poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres poczty
elektronicznej Organizatora: biuro@jarmarkowo.com.
8. Liczba miejsc wystawienniczych jest ograniczona, a Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty
uczestnictwa bez podania przyczyn. Przydzielenia miejsca wystawienniczego dokonuje Organizator.
9. Organizator posiada prawo do zmiany pierwotnie przydzielonego miejsca wystawienniczego bez prawa Wystawcy
do żądania odszkodowania. W razie przydzielenia miejsca o mniejszej powierzchni, Organizator zwróci Wystawcy
różnicę w wynagrodzeniu w terminie 7 dni od daty zakończenia Jarmarku.
§ 3. ZASADY PŁATNOŚCI.
1. Wystawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora wynagrodzenia wskazanego w karcie zgłoszeniowej,
przy czym:
a. zaliczka stanowiąca 50% umówionego wynagrodzenia płatna jest w terminie 2 dni od daty przesłania Wystawcy
wiadomości elektronicznej, o której mowa w § 2 pkt 5.,
b. reszta umówionego wynagrodzenia płatna jest najpóźniej na 14 dni przed datą Jarmarku,
c. w razie zawarcia umowy po terminie zgłoszeń – całe wynagrodzenie płatne jest w terminie 2 dni od daty przesłania
Wystawcy wiadomości elektronicznej, o której mowa w § 2 pkt 5.
2. Zapłata następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora i przesłanej Wystawcy na wskazany
przez niego w formularzu zgłoszeniowym lub umowie uczestnictwa adres poczty elektronicznej. Należność winna być
uregulowana przelewem na wskazany w fakturze VAT numer rachunku bankowego Organizatora. Wystawca wyraża
zgodę na wystawianie przez Organizatora faktur VAT bez podpisu Wystawcy.
3. W razie niedokonania płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a (zaliczka), Organizator zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od umowy bez możliwości dochodzenia przez Wystawcę roszczeń odszkodowawczych.
4. W razie niedokonania płatności, o których mowa w ust. 1 lit. b i c, należne Organizatorowi kwoty będą dochodzone
na drodze postępowania sądowego – niezależnie od tego czy Wystawca ostatecznie weźmie udział w Jarmarku, a
Organizator zastrzega sobie prawo wpisania danych Wystawcy do Krajowego Rejestru Długów.
5. W razie nieterminowego dokonania płatności lub niedokonania płatności, o której mowa w ust. 1, Organizator
zastrzega sobie dodatkowo prawo do zmiany uprzednio przydzielonego Wystawcy miejsca wystawienniczego według
własnego uznania.
6. Organizator nie dopuszcza możliwości płatności na miejscu gotówką.
§ 4 . ZASADY UDZIAŁU W JARMARKU – OBOWIĄZKI ORGANIZATORA.
1. Organizator obowiązany jest do zapewnienia i udostępnienia Wystawcy miejsca wystawienniczego na Jarmarku, o
którym mowa w § 1 ust. 1 – o powierzchni wskazanej przez Wystawcę w formularzu zgłoszeniowym lub umowie
uczestnictwa. W tym celu Organizator zobowiązany jest pozostawać do dyspozycji Wystawcy na terenie jarmarku od
godziny 8:00 w dniu rozpoczęcia Jarmarku.
2. Wydanie miejsca wystawienniczego Wystawcy następuje na podstawie protokołu. Przejęcie miejsca przez
Wystawcę winno nastąpić pomiędzy godziną 8:00 a 9:00 w dniu rozpoczęcia Jarmarku.
3. Organizator zapewnia odpowiednią infrastrukturę na potrzeby Jarmarku, to jest sanitariaty oraz kosze na śmieci.
4. Organizator zapewnia ochronę świadczoną przez zewnętrzną firmę w godzinach 20:00 – 8:00 wszystkich dni
Jarmarku, przy czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w mieniu Wystawcy.
5. Organizator zapewnia Wystawcy dostęp do energii elektrycznej w zakresie wskazanym w formularzu
zgłoszeniowym lub umowie uczestnictwa w godzinach 9:30-20:00. Wystawca we własnym zakresie winien zaopatrzyć
się w odpowiednie przewody i przedłużacze, natomiast przyłącza elektryczne stoisk realizowane są wyłącznie przez
Organizatora. Samowolne podłączenie instalacji elektrycznej jest niedozwolone.
6. Uprzątnięcie terenu i utrzymanie czystości na terenie Jarmarku stanowi obowiązek Organizatora – za wyjątkiem
utrzymania czystości na stoiskach i miejscach wystawienniczych.
7. Organizator zapewnia program artystyczny Jarmarku i promuje wydarzenie według własnego uznania.
§ 5 ZASADY UDZIAŁU W JARMARKU – OBOWIĄZKI WYSTAWCY.
1. Wystawca jest obowiązany dokonywać sprzedaży w miejscu wystawienniczym wskazanym przez Organizatora
oraz w jego granicach. Na Wystawcy ciąży obowiązek należytego wyposażenia miejsca wystawienniczego – Wystawca
zobowiązany jest do prowadzenia sprzedaży z wykorzystaniem własnych stoisk w kolorze ecru albo białym,
zaakceptowanych przez Organizatora lub infrastruktury handlowej wynajętej od Organizatora.
2. Wystawca jest obowiązany dokonywać sprzedaży asortymentu zgodnie z umową, to jest asortymentu
wskazanego w formularzu zgłoszeniowym lub umowie uczestnictwa oraz we wszystkich dniach i godzinach
Jarmarku (§ 1 ust. 3) – Wystawca buying replica watchfind more info zobowiązany jest do rozstawienia stoiska najpóźniej na pół godziny przed
terminem rozpoczęcia Jarmarku i jest uprawniony do jego demontażu nie wcześniej niż w momencie zakończenia
Jarmarku. W razie nieprowadzenia przez Wystawcę sprzedaży we wskazanych w regulaminie godzinach, Wystawca
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł.
3. W razie niestawienia się lub opuszczenia stoiska przez Wystawcę Organizator, poza karą umowną wskazaną w
ust. 2, uprawniony jest do udostępnienia tego miejsca wystawienniczego innej osobie.
4. Wystawca nie jest uprawniony do oddawania innej osobie miejsca wystawienniczego do bezpłatnego używania
lub w podnajem – bez pisemnej zgody Organizatora.
5. Obowiązkiem Wystawcy jest posiadanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, koncesji, zezwoleń, zgód,
ubezpieczeń i innych. Całkowitą odpowiedzialność za stoisko i oferowane do sprzedaży produkty ponosi Wystawca.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wystawcy ani szkody poniesione przez Wystawcę, jak
również za szkody poniesione przez osoby trzecie spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wystawcy lub osób z
nim współpracujących.
7. Wystawca jest zobowiązany do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska oraz czystości na przydzielonym mu
miejscu wystawienniczym i prowadzonym przez niego stoisku przez cały okres trwania Jarmarku oraz jest
odpowiedzialny za uprzątnięcie miejsca wystawienniczego po zakończeniu Jarmarku.
8. Wjazd dla samochodów na teren Jarmarku dozwolony jest wyłącznie w celu dokonania zaopatrzenia oraz poza
godzinami Jarmarku. Na terenie Jarmarku obowiązuje zakaz parkowania pojazdów.
9. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez Organizatora poleceń porządkowych.
10. Zdanie miejsca wystawienniczego Organizatorowi następuje na podstawie protokołu – na Wystawcy ciąży
obowiązek uprzątnięcia i uporządkowania miejsca przed jego zdaniem Organizatorowi oraz jego wydania w stanie
niepogorszonym. Wydanie miejsca winno nastąpić najpóźniej na 3 godziny od zakończenia Jarmarku.
11. Wystawca wyraża zgodę na utrwalanie za pomocą fotografii lub filmu swojego stoiska, oferowanych produktów
oraz osób znajdujących się na stoisku, jak również na publikację tak pozyskanych materiałów w celach promocyjnych
Organizatora.
12. Wystawca jest obowiązany do przesłania drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora,
biuro@jarmarkowo.com
prezentacji swojego stoiska oraz opisu działalności w przeciągu 2 dni od daty przesłania umowy lub formularza
zgłoszeniowego.
13. Wystawca obowiązany jest do posiadania na stoisku gaśnicy o wadze minimum 3kg.
14. Wystawca obowiązany jest do składania kartonów oraz wyrzucania nieczystości codziennie do wskazanych
przez organizatora kontenerów lub koszy, a w razie ich zapełnienia pozostawienie ich tuż obok.
§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
1. Organizator jest uprawniony do odwołania Jarmarku w każdym czasie – w takim przypadku Organizator przesyła
informację o odwołaniu Jarmarku i odstąpieniu od umowy uczestnictwa do Wystawcy na wskazany przez Wystawcę
adres poczty elektronicznej oraz w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy zwraca całość środków uiszczonych
przez Wystawcę w związku z zawartą umową. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje odszkodowanie.
2. Organizator jest uprawniony do odstąpienia od umowy w czasie trwania Jarmarku – bez obowiązku zwrotu
wynagrodzenia i prawa dochodzenia odszkodowania przez Wystawcę, w razie rażącego naruszenia przez Wystawcę
niniejszego regulaminu, po uprzednim wezwaniu Wystawcy w formie ustnej, potwierdzonej wiadomością sms lub
przesłaną za pomocą poczty elektronicznej, do stosowania się do postanowień regulaminu, w szczególności w razie:
a. sprzedaży asortymentu innego niż wskazany w formularzu zgłoszeniowym,
b. sprzedaży poza wskazanymi godzinami Jarmarku,
c. sprzedaży w miejscu innym niż wskazane przez Organizatora lub poza jego granicami,
d. nieposiadania przez Wystawcę wymaganych prawem decyzji, koncesji, zezwoleń, zgód, ubezpieczeń lub
innych,
e. nieutrzymywania należytego porządku w obrębie stoiska,
f. wjeżdżania samochodem na teren Jarmarku poza wskazanymi godzinami lub parkowania pojazdów na terenie
Jarmarku,
g. niestosowania się do poleceń porządkowych Organizatora.
3. Wystawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy na 45 dni przed planowanym terminem Jarmarku – poprzez
przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej Organizatora:
biuro@jarmarkowo.com.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Wszelkie reklamacje wobec Organizatora winny być zgłaszane w formie pisemnej, wiadomości sms lub
przesłane za pomocą poczty elektronicznej – najpóźniej w ostatnim dniu Jarmarku. Reklamacje złożone po zakończeniu
Jarmarku nie będą rozpatrywane.
2. Organizator jest uprawniony do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu
Jarmarku w razie zaistnienia okoliczności od siebie niezależnych, w szczególności siły wyższej, decyzji władz
państwowych, niesprzyjających warunków atmosferycznych – bez prawa Wystawcy do zwrotu uiszczonego
wynagrodzenia i żądania odszkodowania.
3. Niniejszy formularz zgłoszeniowy lub umowa uczestnictwa wraz z regulaminem stanowi wyłączną własność
intelektualną Organizatora. Umowa nie może być zmieniana, przerabiana oraz wykorzystywana do własnych celów.
4. Miejscem zawarcia umowy uczestnictwa w Jarmarku jest siedziba Organizatora.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego