Polityka

prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),
informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:
Lookstar Paweł Orłowski, z siedzibą
Ul. Niekłańska 35/1,
03-924 Warszawa,
NIP: 584 250 51 92,
tel. 574 337 644,
adres e-mail: biuro@jarmarkowo.com

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Dane kontaktowe IOD: Patrycja Krzyżewska,
adres e-mail: biuro@jarmarkowo.com

Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celach:
– realizacji zamówienia w postaci najmu miejsc handlowych podczas wydarzeń plenerowych, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– umożliwienia kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy i organy państwowe.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów wskazanych w pkt 3, a także przez okres wynikający z przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi realizację zamówienia. Dane osobowe nie będą https://www.acnet-anaheim.net/ click this link nowperfect replica watchestry this poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.